کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که سقف آرای استعمال شده،‌ پس از جداسازی آرای بدون بایومتریک، کاهش می‌یابد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آمار اشتراک کننده‌گان را در سراسر افغانستان نزدیک به ۲.۷ میلون اعلان نموده، اما گفته است این ارقام شامل آرای بایومتریک و آرای بدون بایومتریک می‌شود.

عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرگزاری خامه پرس گفت که ارقام گزارش داده شده نهایی و دقیق نیست و بعد از تفکیک و بررسی آرای بدون بایومتریک از آن جدا میشود، که در نتیجه ارقام رای‌ دهنده‌گان کاهش خواهد یافت.

وی همچنان افزود:

جدول آرای استفاده شده هر محل، با سیستم بایومتریک مقایسه میشود، در صورتیکه مطابقت داشت، قابل محاسبه است و اگر مطابقت نکرد و فرق داشت، طبق لایحه و طرزالعمل کمیسیون، باطل شناخته میشود.

در همین حال عبداللطیف پدرام، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که به اساس محاسبه وی،‌ کسانیکه در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نموده اند،‌ آمار آن در حدود ۱،۴ میلیون است.

آقای پدرام افزود که حمد‌الله محب خلاف عرف دیپلوماتیک در نشست سازمان ملل متحد اشتراک نموده و سقف آرا را ۳ میلیون اعلام نموده که این خبر نادرست خود زمینه تقلب را فراهم میسازد.

وی همچنان گفت که اگر نتایج انتخابات بر اساس آرای تقلبی و بایومترین نشده اعلان شود، افغانستان به بحران خواهد رفت.