سازمان بین المللی مهاجرت در تازه ترین گزارش اش بیان داشته است که در حدود ۳۶۲ هزار مهاجر افغان از آغاز جنوری تا ختم سپتامبر سال روان از کشو های پاکستان و ایران به کشور شان برگشته اند.

سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که در هشت ماه گذشته در حدود ۳۶۲ تن مهاجر افغان از کشور های پاکستان و ایران به افغانستان برگشته اند که از مجموع ۳۴۵ هزار و ۲۸۹ مهاجر افغان، در حدود ۱۵۱ هزار تن به گونه داوطلبان از ایران برگشتند و بیش از ۱۹۴ هزار تن دیگر توسط آن کشور اخراج شده اند.

بر بنیاد این گزارش در جریان سال روان نزدیک به ۵۰۰ پناهجوی افغان از کشور ترکیه خود شان به افغانستان برگشتند و ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن دیگر از آن کشور اخراج گردیده اند.

همچنان بیش ۶۰۱ مهاجر افغان از کشورهای اروپایی خودش شان به افغانستان برگشته اند و در حدود ۷۹۹ پناهجوی دیگر از آن کشور های اخراج شده اند.

بر بنیاد گزارش این سازمان، سه دسته مهاجرین افغان در ایران اقامت دارند که ۹۵۰ هزار مهاجر افغان کارت اقامت دارند و ۶۰۰ هزار افغان دارنده پاسپورت در ایران به سر می‌برند که در حدود ۱.۵ میلیون دیگر نیز فاقد هرگونه اسنادی استند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که در پاکستان نیز در حدود ۲.۴ میلیون مهاجر افغان به سر می‌برند و از این میان ۱.۱ میلیون تن اسناد اقامت ندارند.