گروه طالبان امروز (یکشنبه) اعلام کردند که آنها به کمیته سلیب سرخ اجازه می‌دهند که فعالیت‌های شان را دوباره در افغانستان آغاز کنند.

گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ی اعلام کرده اند که کمیته‌ی سلیب سرخ در افغانستان پس از این میتوانند فعالیت‌هایش را از سر گیرند.

در خبرنامه آمده است که گروه طالبان روی کمیت و کیفیت خدمات رسانی کمیته سلیب سرخ برای افغانستان یک سلسله ملاحظات داشت که به آن دلیل بالای فعالیت‌های این کمیته تحریم وضع گردیده بود.

خبرنامه همچنان افزوده است که در گفتگوهای که میان رهبران گروه طالبان در قطر و هیات رهبری کمیته سلیب سرخ برای افغانستان صورت گرفته، طالبان و کمیته‌ی سلیب سرخ برای افغانستان به تفاهم رسیده اند که این کمیته می تواند فعالیتش را در افغانستان از سر گیرد.

کمیته‌ی سلیب سرخ در افغانستان حدود ۶ ماه قبل به دلیل تهدیدات و هشدارهای گروه طالبان، فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کرده بود.