His Highness, the Aga Khan

از پنجاه و ششمین سالروز تخت نشینی والاحضرت شهزاده کریم آقا خان در اکثر کشورهای جهان به شمول افغانستان تجلیل به عمل آمد.

والا حضرت شهزاده کریم آقاخان، چهل و نهمین امام موروثی شیعان اسماعیلی جهان پنجاه و شش سال قبل از امروز در ۱۱ جولای ۱۹۵۷ به عمر بیست سالگی مسند امامت را از پدر بزرگش، سلطان محمد شاه (آقاخان سوم) به ارث برد که پس از آن پیروان فرقۀ اسماعیلیه همه ساله، سالروز تخت نشینی امام حاضر خویش را در اجتماعات بزرگ مردمی جشن گرفته با قربانی نمودن ها، ختم وخیرات های وسیع این روز را به عنوان یکی از بزرگترین جشن های مذهبی شان گرامی میدارند.

حضرت والا آقاخان چهارم در طول بیش از نیم قرن که عهده دار رسالت مقام امامت فرقه اسماعیلیه است به عنوان یکی از رهبران متجدد و پر نفوذ جهان اسلام شناخته میشود و امرزوه دارای روابط دیپلوماتیک با بیش از چهل کشورجهان بوده وهمچنان درامور خدمات بشردوستانه دراکثر کشورهای جهان فعالیت های مثمر و سودمندی راانجام داده است.

شبکۀ انکشافی آقاخان در بیش از ۳۰ کشور جهان در بخشهای انکشاف پروژه های زیربنائی، اقتصادی، بهداشت، تعلیم و تربیه، ترمیم آثار باستانی، قرضه های کوچک برای پیشه وران و خدمات بشردوستانه برای خانواده های بی بضاعت، فعالیت دارد.

در طول تاریخ، اسماعیلیان به تمدن‌های اسلامی و زندگی فرهنگی، ‌فکری و مذهبی مسلمانان خدماتی ماندگاری را انجام داده اند.

دانشگاه الازهر و فرهنگستانِ علوم دارالعلم در مصر و البته خود شهر قاهره در زمان امپراتوری فاطمیان از سوی امامان اسماعیلیه اعمار شد.

گفتنی است که پیروان فرقه اسماعیلیه که شاخۀ از مذهب تشیع (جعفری) میباشد و در بیش از ۲۵ کشور و عمدتاً در آسیای میانه و جنوبی، آفریقا و خاورمیانه و همچنین در اروپا، ‌آمریکای شمالی و استرالیا زندگی می‌کنند.