کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که نهاد های ملی و بین المللی عاملان حملات تروریستی را مورد پیگرد عدلی و قضای قرار دهند و همچنان در گفتگوهای صلح حقوق قربانیان به گونه جدی در نظر گرفته شود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در روز یاد بود از قربانیان در اعلامیه گفته است که نهاد مرتبط ملی و بین المللی باید عاملان حملات تروریستی را به گونه جدی مورد پیگیرد عدلی و قضای قرار دهند و همچنان از نهاد مرتبط به روند صلح خواسته است که قربانیان حملات تروریستی را به صورت مستقیم و معنا دار در پروسه صلح مدنظر داشته باشند.

در این اعلامیه آمده است که کمیسیون‌ حقوق بشر میخواهد که ضمانت های قانونی و حقوقی برای حمایت از حقوق قربانیان طرح، تصویب و همچنان عملی شود و فرصت های تحصیلی و کاری برای بازماندگان قربانیان حملات تروریست فراهم گردد.

در این اعلامیه همچنان آمده است که مکانیزم های جدی و فوری برای جبران خسارت قربانیان ملکی منازعه که طرح آن قبلا توسط کمیسیون تهیه و به وزارت عدلیه ارسال شده است، وجود دارد. و از ارگان های مرتبط تقاضا می شود که در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

بر اساس آمار های این کمیسیون شهروندان افغانستان از قربانیان اصلی تروریزم هستند که از سال ۱۳۸۸ تا ختم سال ۱۳۹۷ در حدود ۷۵۳۱۶ غیر نظامی کشته و زخمی داده اند.