سفارت ایالت متحده امریکا در کابل به‌روز سه شنبه “۲۹ اسد”اعلام کرد که ایالت متحده امریکا ۱۲۵ میلیون دالر را در بخش حمایت‌های بشردوستانه برای افغانستان، کمک می‌کند.

سفارت امریکا در کابل با پخش خبرنامه‌ای گفته است که کشورش ۱۲۵ میلیون دالر را به آواره گان داخلی، برگشت کننده‌گان، آب آشامیدنی پاک، بهداشت، مواد غذایی اضطراری و آسیب دیده‌گان سیلاب‌ها در افغانستان اختصاص داده است.

در این اعلامیه آمده است که کمک های بشردوستانه ایالات متحده امریکا برای افغانستان تا ختم سال مالی ۱۳۹۸ به ۱۹۰ میلیون دالر می رسد.

سفارت امریکا در کابل از کشورهای دیگر نیز خواسته است که کمک های بشر دوستانه خویش را برای افغانستان افزایش دهند.

در این اعلامیه همچنان آمده است که امریکا حمایت خوده را به افغان‌هایی که دو باره به وطن برگشته اند و همچنان به قشر هاییکه به شدت از جنگ آسیب‌ دیده اند، ادامه می‌دهد.