افغانستان بیش ازچهل سال است که درآتش جنگ وخونریزی می سوزد، مردم افغانستان، جامعه ودولت را در وضعیت فوق العاده نگران کننده قرارداده بر پیچیده گی اوضاع اجتماعی، سیاسی افزوده و بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بحران اعتماد دامن گسترده است. درهمه جا «جنگ همه علیه همه» جریان دارد وانسان گرگ انسان گردیده است درنتیجه نزاع فردی، گروهی، قومی، مذهبی وسیاسی را به وجود آورده است. اگرهمین وضع ادامه یابد وضعیت کنونی محدود به جغرافیای افغانستان باقی نخواهد ماند وسرانجام  ثبات و امنیت منطقوی وجهانی راپیچیده ترساخته حوزه بی ثباتی، بحران وجنگ را گسترده تر خواهد ساخت. آتشی راکه برخی کشورهای همسایه به بهانه های مختلف بنابرمنفعت خویش در افغانستان برافروخته اند شعله های آن منطقه و برخی کشورهای جهان را در برخواهد گرفت و روزی فراخواهد رسید که خاموش ساختن این شعله ها تلفات سنگین انسانی ومصارف هنگفت مالی را باخود خواهد داشت.

تجربه افغانستان وسایرکشورهای همانند آن نشان میدهد که جنگ افغانستان ریشه درمنافع افراد، گروه های معین مافیای برای حفظ وارتقای ثروت وقدرت سیاسی دارد.

کوشش های در جریان است که این جنگ را علاوه برشکل مذهبی، شکل قومی بخشیده درپوشش جنگ مذهبی وقومی منافع خودراتأمین نمایند، درحالیکه حقیقت جنگ افغانستان چیزی دیگریست؛ جنگ افغانستان نه تنها مذهبی نیست، بلکه جنگ قومی نیز نمی باشد.

درچهار دهه اخیر گروه های منفعت جوی وابسته به کشورهای دور ونزدیک بامشاوریت بیگانگان افغانستان را به کانون بحران، بی ثباتی، تشنج وجنگ تبدیل نموده اند. ازهردو وسیله استفاده ابزاری می نمایند. حقیقت جنگ افغانستان، جنگ قدرت وثروت است جنگ مافیای داخلی وبین المللی برای کسب، حفظ وارتقای ثروت وقدرت درافغانستان است. جنگ افغانستان جنگ منافع است جنگ که با زرع،  تولید، ترافیک وفروش مواد مخدر، چوروچپاول معادن، زمین وتاراج بیرحمانه آب پیوند دارد ریشه های اساسی جنگ درتامین منفعت های فردی، گروهی، شرکت های داخلی وخارجی  وبرخی دولت ها نهفته است.

جنگ درهلمند، زابل، کندهار، فراه، شینوار وبدخشان باتریاک وموادمخدره ارتباط ناگسستنی دارد و همچنان جنگ در بدخشان با استحصال غیرفنی وغیرمسلکی معادن بدخشان به ویژه لاجورد وطلا رابطه دارد جنگ باکنترول شاهراه تمدنی خط ابریشم با حفظ اطمنان وتسلط درمسیرتجارتی وبازارهای آن درکشورهای تولید کننده یی انرژِی درآسیای مرکزی وکشورهای مصرف کننده انرژی درجنوب آسیا بی ارتباط نیست.

جنگ افغانستان ومداخلات گوناگون خارجی با وضعیت جغرافیایی، ژیوپولیتیک، ژیواسترتیژیک وژیواکونومیک با آب های سرگردان افغانستان که بدون مدیریت لازم دیوانه واربه خاک همسایه گان میریزند ارتباط تنگاتنگ دارد.

بنابرین جنگ افغانستان جنگ مردم افغانستان نیست. جنگ افغانستان بامنافع ورقابت کشورهای پاکستان، هندوستان، چین، ایران، عربستان، ترکیه، روسیه فدراتیف، امریکا واتحادیه اروپا شکل گرفته و ماهیت منطقوی وبین المللی دارد. تازمان که نیروهای سیاسی گروه های مسلح ودولت افغانستان درمورد ساختارنظام سیاسی، نهادهای دولتی، انتخابات،تأمین صلح ومشارکت سیاسی همگانی به توافق نرسند وافغانستان را به حیث کشورمستقل وبیطرف شناسایی نکنند تازمان که منابع جنگ بروی جنگ آوران قطع نگردد صلح، استقلال وبی طرفی افغانستان مورد تائید وتصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد قرارنگیرد صلح وامنیت درافغانستان تحقق نخواهد یافت.

تداوم جنگ افغانستان ریشه درتأمین منفعت های قدرت های قرار داردکه درافغانستان ومنطقه منفعت ونفوذ دارند. هما نطوری که جنگ افغانستان جنگ افغانها نیست صلح افغانستان نیز صلح مردم افغانستان نخواهد بود. مردم افغانستان به این باورهستند که تداوم جنگ وختم جنگ به اراده یی صادقانه یی قدرت های منطقوی وجهانی ارتباط دارد.

آنانیکه جنگ را درافغانستان شعله ورساخته اند میتوانند این جنگ را درافغانستان پایان یافته اعلام نمایند واگرنخواسته باشند این جنگ سال های زیادی درافغانستان تداوم خواهد یافت  و به زودی ثبات، آرامش، امنیت وصلح واقعی برای مردم افغانستان برنخواهد گشت.

افغانستان دروضعیت ویژه قراردارد زنان افغانستان ازروند تأمین صلح درشرایط دفاع می نمایند که پرسش های اساسی شان بدون پاسخ باقی مانده است تضمین بین المللی در مورد رعایت حقوق زنان افغانستان وجود نداشته، مشارکت زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در حاله یی از ابهام قرار دارد.

زنان افغانستان که نیم نفوس کشور را تشکیل میدهند و بیش از سایر اقشار کشور قربانی داده اند. از روند مذاکرات صلح و نتایج آن نگران بوده به این باور هستند که در غیاب زنان هیچ گروه  و فردی نمیتواند از زنان افغانستان نمایندگی نموده به محرومیت، محکومیت و مظلومیت زنان نقطه پایان گذارد.

زنان افغانستان بر اساس نفوس افغانستان خواهان تساوی حقوق شهروندی در کشور بوده، آن حقوق را می خواهند که در شرع شریف «کتاب الله » و قوانین نافذه کشور،اعلامیه ها و میثاق های بین المللی صراحت دارد.

زنان افغانستان روند صلح و روند انتخابات را به صورت جدی تحت نظارت دارند و از هردو روند به شکل قانون مند به نفع اکثریت جامعه حمایت می نمایند و به این باور هستند که نباید یکی را فدای آن دیگری ساخت زنان افغانستان در حال از صلح همه جانبه، قانون محور، سرتاسری و عادلانه حمایت می کنند که انتخابات را به مثابه یی یکی از مؤلفه های دموکراسی به دیده ای قدر نگرسته تفکرات ضد صلح و ضد انتخابات را مورد انتقاد قرار میدهند و آن را به نفع افغانستان می دانند.

ما به این باور هستیم که به همان اندازه ای که صلح و انتخابات برای رهایی از وضعیت کنونی افغانستان پر اهمیت است، توجه به تأمین وحدت ملی در افغانستان نیزاز اولویت های کاری زنان فعال سیاسی، جوانان و مردم افغانستان قرار دارد. امروز مسأله وحدت ملی با مسأله صلح، تأمین امنیت و حاکمیت قانون به یک مسأله حیاتی و داغ در کشور تبدیل گردیده در دستور روز قرار دارد.

ما زنان افغانستان مقوله های وحدت ملی، صلح، امنیت و ثبات را که در سال های اخیر خیلی ها شکننده  و آسیب پذیر گردیده است به دیده قدرت نگرسته به افکار ضد وحدت ملی که سرچشمه های خارجی دارد وبه نوبت تأمین صلح و امنیت را پیچیده تر می سازد مخالفت نموده فکر و اندیشه های تفاهم ملی، همبستگی ملی را بر بنیاد عدالت ملی و اجتماعی برای حفظ افغانستان واحد مورد حمایت قرار می دهیم و به این عقیده هستیم که مشارکت گسترده و توزیع عادلانه یی قدرت سیاسی، وحدت ملی، صلح، ثبات و امنیت را تأمین می نماید. با مشارکت دروغین توسط افراد نا بکار نمی توان وحدت ملی را تأمین کرد.

صلح، وحدت ملی، امنیت، ثبات باعدالت، رعایت حقوق شهروندی و ارزش های انسان محور تأمین شده می تواند. اگر حکومت آینده به این ارزش ها اهمیت بنیادی ندهد پایدار و استوار باقی نخواهد ماند و حمایت مردم افغانستان را باخود نخواهد داشت در آن صورت صلح تأمین نگردیده شکل و شیوه جنگ تغییر خواهد یافت چیزی که پیش بینی آن برای مردم افغانستان چندان مشکل و غیر واقعی نیست.

یادداشت: دیدگاه و محتویات این نوشته، دیدگاه رسمی خبرگزاری خامه پرس نبوده بلکه متعلق به نویسنده است. شما هم میتوانید دیدگاه ها و نوشته های خویش را از طریق ما به نشر بسپارید – info@khaama.com

در باره نویسنده

داکتر مسعوده جلال
معاون دسته انتخاباتی امنیت و عدالت

داکتر مسعوده جلال

داکتر مسعوده جلال نخستین زن کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان است که دو بار در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای ریاست جمهوری بوده است.

داکتر مسعوده جلال به حیث وزیر امور زنان خدمات بزرگی را برای زنان انجام داده طرح استراتیژی ملی نجات زنان از انواع بی عدالتی وتسوید قانون محو خشونت علیه زنان از جمله کارهای ابتکاری وی بوده که جایگاه وزارت امور زنان را ارتقا بخشیده  و نقش زنان را در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برجسته ساخته است.

فعالیت های داکتر مسعوده جلال در وزارت امور زنان افغانستان در دو جلد کتاب تحت عنوان «فعالیت های وزارت امور زنان افغانستان» انعکاس یافته و ثبت تاریخ کشور گردیده است. داکتر جلال به منظور خدمت گذاری بهتر به مردم افغانستان بویژه زنان کشور به ایجاد « بنیاد جلال» مبادرت ورزیده و در جهت تقویت و گسترش نهضت زنان کوشش های فراوان از خود نشان داده است. داکتر مسعوده جلال در مؤسسات مختلف بین المللی فعالیت نموده و در شرایط بد اقتصادی کشور در مؤسسه غذایی جهان (WFP) به ایجاد خبازی های مردانه و زنانه اقدام کرده برای صدها زن کار آبرومند جستجو نموده و خانواده های زیاد را که تهدید به مرگ بودند نجات داده است.  و اکنون به حیث معاون کاندیدای ریاست جمهوری در تیم « امنیت و عدالت » فعالیت می نماید.