وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده است که شرکت‌های که بین سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۹۶ مالیه نپرداخته اند، جرایم مالیاتی آنها برای سالهای متذکره معاف گردیده اند.

در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت مالیه متشر شده آمده است که مطابق ماده دوازدهم اصولنامه اجراییوی بودجه سال مالی ۱۳۹۷، به منظور حمایت و تشویق مالیه دهنده‌گان برای افزایش اطاعت‌پذیری از احکام قوانین مالیاتی وتحصیل به موقع اصلی مالیات، جرایم مالیاتی بین سالهای ۱۳۸۱-۱۳۹۶ معاف شده است.

در خبرنامه همچنان آمده است که شرکت‌های که بین سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۶ مالیه نپرداخته اند،‌ می‌توانند اصل مالیه را با ۱۵٪ مالیات اظافی به عنوان جریمه الی ختم سال مالی ۱۳۹۸ تحویل نمایند.

این در حالی است که صدها شرکت خورد و بزرگ در افغانستان به دلایل گوناگونی مالیات شان را تصفیه ننموده اند و از آغاز روز بدهی مالیاتی الی اکنون باید روز ۱۰۰ افغانی جریمه می‌پرداختند که این جرایم مالیاتی چندین برابر اصلی مالیه را تشکیل میدهند که به دلیل حجم بلند جرایم، اکثریت شرکتهای بدهکار مالیاتی، نتوانسته اند مالیات خویش را تصفیه کنند.

اما این اقدام وزارت مالیه فرصتی خوبی برای تاجرانی اند که بخواهند از یک سو بدهکاری مالیاتی خویش را تصفیه کنند و از سوی دیگر جرایم آنها کاهش یافته است.