فراهم‌سازی سرپناه و تهیه مسکن برای اعضای حزب اسلامی بخشی از توافق حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی است

به اساس گزارش‌ها قرار است رییس جمهور غنی تا چند روز دیگر ۳۵۰۰ نمره رهایشی را برای اعضای حزب اسلامی حکمتیار توزیع نماید.

محمد کریم امین عضو ارشد حزب اسلامی افغانستان و مشاور رییس جمهور با تایید این خبر گفت که موضوع توزیع ۳۵۰۰ نمره رهایشی برای حزب اسلامی افغانستان در پروژه پیروزی در شمال شرق شهر کابل نهایی شده است و اسناد آن برای منظوری بالای میز رییس جمهور قرار دارد.

آقای کریم همچنان گفت که تهیه سرپناه و مسکن برای اعضای حزب اسلامی از جمله تعهدات حکومت وحدت ملی برای این حزب است که در توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان گنجانیده شده است.

وی همچنان گفت که حزب اسلامی به دلیل عملی نشدن اکثریت ماده های توافقنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی، از حکومت ناراض است.

پروژه پیروزی یکی از پروژه های رهایشی دولتی است که در شمال شرق شهر کابل در ساحه ده‌سبز موقعیت دارد.

در این شهرک ۸۸۰۰ نمره رهایشی در نظرگرفته شده است که تا اکنون حدود ۴۵۰۰ آن به معلمین وزارت معارف و ورثه شهدا توزیع گردیده است.

قبلاً حکومت افغانستان وعده سپرده بود که ۱۰۰ نمره رهایشی حویلی دار را برای خبرنگاران و ژورنالستان توزیع خواهد کرد، اما تا اکنون از سرنوشت آن هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

یک منبع از آمریت پروژه پیروزی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که توزیع ۳۵۰۰ نمره برای حزب اسلامی نهایی شده است اما موضوع توزیع نمرات برای ژورنالستان و خبرنگاران هنوز در اولویت قرار ندارد.

فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه خبرنگاران افغانستان گفت که رسانه ها نیز مانند نیروهای امنیتی در خط نخست نبرد قراردارند و باید موضوع حمایت از ژورنالستان در اولویت برنامه های حکومت قرار گیرد.

آقای دشتی با انتقاد از امتیاز دهی به حزب اسلامی گفت که با آمدن حزب اسلامی هیچگونه وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته است.

وی همچنان از توافق حکومت افغانستان با حزب اسلامی اعتراض نموده گفت که هیچ یک از اعضای حزب اسلامی که یک گروه مسلح مخالف نظام بودند، تا اکنون اسلحه و افزارهای نظامی خویش را به حکومت افغانستان تسلیم نکرده اند، پس از روی چی به این حزب امتیاز داده می‌شود.

مجیب خلوتگر رییس اجرایی نی در صحبت با خامه پرس گفت که این حرکت حکومت در برابر رسانه ها حق تلفی آشکار است که حتی می توانیم این را خیانت تلقی نماییم.

آقای خلوتگر گفت:

حدود ده سال قبل از امروز ریاست جمهوری به خبرنگاران وعده سپرده بود که برای خبرنگاران در شهرک پیروزی واقع ده‌سبز کابل نمرات رهایشی توزیع میکنند و همچنان یک جای مناسب دیگری را برای ایجاد دفاتر برای رسانه ها در نظر میگیرند. اما متاسفانه تا اکنون هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است.

آقای خلوتگر همچنان گفت که خبرنگاران و اعضای رسانه ها مستحق‌تر از دیگران اند و حکومت افغانستان باید توزیع نمرات رهایشی دراین شهرک را برای خبرنگاران در اولویت قرار دهند.

این در حالی است که دو روز قبل رییس جمهور غنی به تعداد ۱۱۷۷ نمره رهایشی را در شهرک پیروزی برای ورثه شهدای وزارت دفاع ملی توزیع نمود.