شفاخانه نائب امین الله لوگری به ارزش ۱۹ میلیون دالر آمریکای به کمک کشور پاکستان در لوگر گشایش یافت.

دیدار لونگ سخنگوی ولایت لوگر در یک تماس تلفنی با خامه پرس گفت، شفاخانه ۳۰۰ بستری نائب امین الله لوگری به کمک مالی کشور پاکستان با هزینه ۱۹ میلیون دالر آمریکای بطور اساسی با همه امکانات در لوگر گشایش یافته است.

آقای لونگ گفت در گشایش این شفاخانه، شهریار افریدی وزیر امور پارلمانی پاکستان، فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان و جواد پیکار سر پرست وزارت شهر سازی و اراضی اشتراک کرده بودند.

منبع افزود اعمار این شفاخانه بنا به بعضی مشکلات حدود ده سال را در بر گرفته است.

بر اساس گزارش ها، شهریار در جریان افتتاح این شفاخانه گفته است که پاکستان در حدود یک میلیارد دالر در بخش های مختلف به افغانستان کمک کرده است و از آن جمله سه شفاخانه را در ولایات ننگرهار، کابل و اکنون در لوگر اعمار نموده است.