ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، سه دانشگاه خصوصی و سه دانشگاه دولتی را «سند تضمین کیفیت و اعتبار ملی» داد و شرایط شان را معیاری و برابر با استندردهای این وزارت دانست.

دانشگاه کابل، دانشگاه طبی کابل، دانشگاه قندهار سه دانشگاه دولتی و دانشگاه‌های خصوصی کاردان، کاتب و دانشگاه امریکایی افغانستان شامل این فهرست اند.

محمد نعیمی، رییس تضمین کیفیت و اعتبار در وزارت تحصیلات عالی روز یک‌شنبه، شانزدهم سرطان، در محفل اعطای سند تضمین کیفیت و اعتبار به این دانشگاه‌ها گفت که از میان ۱۳۱ دانشگاه خصوصی و ۳۸ نهاد تحصیلی دولتی، شش دانشگاه توانسته‌اند که سند تضمین کیفیت و اعتبار را از این وزارت دریافت کنند. به گفته‌ی او دانشگاه کابل، دانشگاه طبی کابل، دانشگاه قندهار، دانشگاه خصوصی کاردان، دانشگاه امریکایی افغانستان و دانشگاه خصوصی کاتب، توانسته‌اند که سند تضمین کیفیت و اعتبار ملی را از وزارت تحصیلات عالی کسب کنند.

ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی در وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده است و در مدت فعالیت هشت ساله اش تنها شش دانشگاه توانسته اند معیارهای این ریاست را پوره کنند.

تضمین کیفیت بر اساس یک سری معیارها و نمره دهی از ۵ تا ۱ داده می شود و هر دانشگاهی که بتواند این معیارهای تعیین شده را پوره کند. سند تضمین کیفیت و اعتباردهی را به دست می آورد.

مسوولان دانشگاه های نامبرده که سند تضمین کیفیت را به دست آورده اند می گویند تلاش می کنند تا در سطح منطقه و بیرون از کشور نیز اعتبار کسب کنند.

اما شماری دیگر با آن که تضمین کیفیت را درست و صحیح می شمارند از نحوه نمره دهی و این که چی کسانی بر چه معیارهایی نمره بدهند اظهار نگرانی می کنند.

در افغانستان ده ها دانشگاه خصوصی فعالیت می کنند که روند کاری بسیاری شان افتضاح است و نیاز است نظارت جدی تری صورت گیرد. همچنان در بسیاری از دانشگاه های دولتی سیستم سرکوب گر قدیمی استوار است و از شاگرد محوری خبری نیست. بیشتر استادان رویه سرباز – قومندانی دارند و هیچ دانشجویی حق ندارد سر بالا کند.

وزارت تحصیلات عالی اطمینان داده است که پروسه نمره دهی شفاف و معیاری و برابر با استندردهای جهانی است و جای هیچ نوع نگرانی نیست.