لوی سارنوال سویس می گوید، ۱۳۳ میلیون دالر پولهای که مربوط به دختر رئیس جمهور اسبق ازبکستان گلناره کریموا میشد در سویس ضبط شده است.

اعلامیه که دیروز دفتر لوی سارنوالی سویس منتشر کرده است، که در آن لوی سارنوال سویس گفته است یکی از اقارب گلناره کریموا با باز کردن حسابهای بانکی به نیابت شرکت ها و تجزیه انتقالات، این پول بدون این که منبع اصلی آن معلوم شود پنهان ساخته بود.

لوی سارنوال سویس گفت که این پولها دو باره به ازبکستان فرستاده خواهند شد و اقارب خانم کریموا مجبور به پرداخت چهارصد هزار دالر جریمه خواهند بود.

در عین حال خانم کریموا در برگه انستاگرام روز یک شنبه نوشته بود که در آن خواستار بخشش از رئیس جمهور شوکت میرصیایف شده است.

خانم کریموا در سال ۲۰۱۴ مشهورترین چهره رژیم ازبکستان به حساب می رفت و به حیث ستاره مد و آواز خوان فعالیت میکرد. او به حیث دیپلومات هم فعالیت داشت.

خانم گلناره کریموا در بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ روابط اش با اسلام کریمووا پدرش بخاطر فساد و رشوه ستانی او دچار مشکل می شود و اعتماد پدر اش را از دست می دهد.

با مرگ السلام کریمووا در سال ۲۰۱۶ خانم کریمووا از هم فروماشید و گلناره در سال ۲۰۱۷ با اتهامات جدیدی مواجه گردید که در آن زمان شوکت میر ضیایف قدرت ازبکستان را در دست گرفته بود.

و از آن زمان تا اکنون مشکلات خانم گلناره کریموا حل نگرده است. و او اکنون در ازبکستان در حبس بسر می برد.