وزارت امور داخله با پخش خبرنامه ای از بازداشت دو تن در پیوند به دزدی و رهزنی از ناحیه یازدهم و از منطقه سرای شمالی و از چارراهی حاجی یعقوب خبر داده است.

بر بنیاد این خبرنامه یک تن دزد زمانی که اقدام به سرقت از یک دکان در منطقه سرای شمالی از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل کرد توسط پولیس محل بالفعل بازداشت شده است.

همچنان پولیس یک تن دیگر را از چارراهی حاجی یعقوب شهرنو از ناحیه دهم شهر کابل در حین رهزنی و قطاع الطریقی دستگیر کرده است.

کمبود پولیس و در بسیاری حالات بی تفاوتی پولیس در مقابل دزدان و رهزنان سبب شده است که دزدی رهزنی و قطاع الطریقی در شهر کابل به طور گسترده ای رواج پیدا کرده است.

دزدان سوار بر موترسایکل تلیفون های مردم را از چنگ شان زده و فرار می کنند.

این موضوع شکایت و فریاد شهروندان را بلند کرده است.

پولیس کابل با آنکه تلاش می کند اما نتوانسته است راه حل درستی بر این موضوع و زورگیری های مسلحانه در گوشه و کنار پیدا کند.