شرکت برق رسانی افغانستان (برشنا) برق خانه الماس زاهد عضو پیشین مجلس نماینده گان و مشاور قبلی رییس جمهور غنی و چهار زورمند دیگر را به دلیل سال ها باقیداری و نپرداختن صرفیه شان را قطع کرده است.

در گزارشی که سلام وطندار نشر کرده است آمده است که شرکت برشنا در تازه ترین اقدام خود برق خانه الماس زاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان، حاجی کرم شاه فرمانده پیشین جهادی، نورحبیب، جنرال انور و لطف الله سه تن دیگر از زورمندان را که سال ها پول صرفیه برق خود را نپرداخته اند قطع کرده است.

برشنا این اقدام را از جنکنشن پنجم ناحیه چهارم شهرداری آغاز کرده است.

هنوز معلوم نیست که میزان پول باقیداری این زورمندان چقدر است اما این اقدام از سلسله اقدامات موفق و مفید برشنا به شمار می رود.

شرکت برشنا چند روز قبل برق تلویزیون خصوصی یک را نیز به دلیل نپرداختن بیش تر از سه میلیون افغانی پول باقیداری و صرفیه قطع کرده بود.

برشنا اخیرا اقدامات بسیار جدی را در قبال زورمندان اتخاذ کرده است که شهروندان را بسیار امیدوار ساخته است.

احمد خالد استانکزی، رئیس تجارتی شرکت برشنا می‌گوید، قطع لین آن شمار از زورمندان را امروز آغاز کردند که از سال‌ها به این سو پول صرفیۀ برق شان را نپرداخته‌اند.

به گفتۀ او، با آن که از ۱۱ میلیارد افغانی بدهکاری‌های شماری از ادارات و مؤسسات از شرکت برشنا، بیش از نیم آن پرداخت شده، اما هنوز هم بخش زیادی از این بدهکاری‌ها و باقیداری ها پرداخت نشده است.

شرکت برشنا همچنان گفته است که در صورت ترمیم دوبارۀ لین برق از سوی زورمندان، برق مکانی که این افراد در آن بودوباش دارند قطع می‌شود و در گام بعدی آنان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند .

بیشترین کسانی که پول بدهکاری های خود را نپرداخته اند فرماندهان جهادی و کارمندان بلندپایه دولتی اند.