دادستانی کل افغانستان داکتر حفیظ‌الله ولی رحیمی، رییس ریاست تربیت بدنی و سپورت را به اتهام سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی به این اداره فرا خوانده است.

در مکتوبی که به دست رسانه ها رسیده است دادستانی کل آقای رحیمی را به دلیل سواستفاده از صلاحیت های وظیفوی به این اداره احضار کرده است.

در این مکتوب که به تاریخ ۲۰ جوزای سال روان صادر شده آمده است «قضیه سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی که ذریعه صادره شماره (۸۲۳) تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ ریاست سارنوالی مبارزه علیه جرایم فساد اداری از حیث ارتباط غرض تحقیق و بررسی به این ریاست مواصلت ورزیده است و فعلا تحت رسیده گی این ریاست قرار دارد.»

دادستانی کل از منابع بشری ریاست تربیت بدنی خواسته است که در صورت برحال بودن آقای رحیمی در وظیفه، وی را به اساس فقره ۲ ماده ۹۶ قانون اجراآت جزایی به دادستانی معرفی کند.

این در حالیست که رییس ریاست تربیت بدنی و سپورت، در یک سفر رسمی با رییس جمهور غنی در انگلستان تشریف دارد و احتمالا روز پنج شنبه به کشور بر می گردد، البته اگر برگردد.

حمیدالله کبیر معاون اداری ریاست تربیت بدنی و سپورت، در تماس با خامه پرس در پیوند به احضار رییس این ریاست می گوید «من یک کلمه هم ندارم که بگویم.»

آقای حفیظ ولی رحیمی به تاریخ ۴ قوس ۱۳۹۶ از سوی رییس جمهور غنی به عنوان رییس تربیت بدنی معرفی شد.