پلیس ضد شورش قزاقستان می گوید، دست کم ۱۵۰۰ نفر را که در اعتراض به انتخابات صوری ریاست جمهوری تظاهرات کرده بودند دستگیر کرده است.

پولیس این کشور معترضان که در این تظاهرات مسالمت آمیز اشتراک کرده بودند دستگیر کرده است، گفته میشود در این میان شماری از خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی نیز شامل هستند.

تظاهرات کننده گان شعار می دادند “تحریم” و “پولیس با مردم باش”.

مراد ژوکایف معاون وزیر قزاقستان به خبرگزاری فرانسه گفت این تظاهرات بدون مجوز صورت گرفته است.

انتخابات در این کشور دیروز یک شنبه برای جانشینی نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قبلی قزاقستان که حدود سه ماه پیش از ریاست جمهوری این کشور کنار گیری کرده بود آعاز شده بود.

در این انتخابات آقای توقایف که از حمایت آقای بایف برخوردار است با شش رقیب نا شناخته اش رقابت می کند.

گفته می شود این تظاهرات بخصوص در آلماتی قزاقستان یکی از گسترده ترین اعتراضات در سالی اخیر بوده است.

این اولین انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان در طی سی سال گذشته است و انتظار می رود رئیس جمهور موقت قاسم جومرت توقایف برنده آن باشد.

معترضان می گویند انتخابات منصفانه نبوده و نتیجه از پیش تعیین شده بود.

اما آقای توقایف انتخابات را آزاد و شفاف دانسته است.

مختار ابلیازوف رهبر حزب ممنوع شده از مردم خواسته بود در پیوند به انتخابات روز یکشنبه و دوشنبه به خیابانها بیایند و تظاهرات مسالمت آمیز کنند.