براساس پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع و حکم رییس‌جمهور، سید انعام سادات به حیث رییس ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع تعیین شده و امروز از سوی اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت رسما معرفی شد.

وی پیش از این به رییس تصدی خانه سازی وزارت شهرسازی و اراضی ایفای وظیفه کرده بود.

آقای سادات، لیسانس خود را در رشته انجنیری از دانشگاه ننگرهار و ماستری را از دانشگاه لندن در بریتانیا گرفته است.

وی از سال ۲۰۰۳ به این سو در زمینه های مختلف دولتی و خصوصی کار کرده است.

ریاست تصدی مواد نفتی، در سال ۱۳۳۰ به نام “انحصارات دولتی” ایجاد شد و در سال ۱۳۶۶ خورشیدی به نام “ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع” تغییر کرد.

این ریاست در زمینه های تجارت مواد نفتی و گاز مایع (فعالیت های اساسی) ارایه خدمات تجارتی، تخنیکی و نظارتی بر سکتور خصوصی، تنظیم، نظارت و کنترول سکتور نفت و گاز فعالیت می کند.

این ریاست یک نهاد غیر انتفاعی در چوکات وزارت تجارت و صنایع است.