وزارت انرژی و آب، و برنامه بهبود سکتور انرژی (ESIP) اداره همکاری افغان – آلمان، یک موافقت نامه همکاری پیاده سازی انرژی تجدید پذیر را به امضا رسانیدند.

بر بنیاد خبرنامه ای که وزارت انرژی و آب، نشر کرده است آمده است. این موافقت نامه توسط وزارت انرژی و آب و اداره همکاری آلمان – افغان به امضا رسیده است.

هدف این موافقتنامه سهولت بخشیدن به برنامه انرژی تجدید پذیر حکومت افغانستان است که با کمک آلمان انجام خواهد شد. اداره همکاری افغان – آلمان تا ختم سال سال جاری میلادی ۲۶۴ میلیون افغانی را در این عرصه سرمایه گذاری خواهد کرد.

محمدگل خلمی وزیر انرژی و آب، می گوید ” پیاده سازی عناصر تنظیم کننده به حکومت و سکتور خصوصی کمک می کند تا به اهداف سکتور انرژی نایل آیند. ما از حمایت و سهمگیری اداره همکاری افغان-آلمان در زمینه قدردانی می کنیم.”

حکومت افغانستان در نظر دارد میزان تولید انرژی را از ۶۰۰ میگاوات در حالت فعلی الی سال ۲۰۳۲ به ۵۰۰۰ میگاوات برساند. تا وابستگی به به برق وارداتی کمتر شود. قرار است با تولید برق حرارتی برق خورشیدی و سایر انرژی های بدیل، میزان تولید در حدود ۲۳۰۰ میگاوات افزایش یابد.

پروگرام بهبود سکتور انرژی از اقدامات مب ین بر رشد بهره وری انرژی، تدوین تنظیمکننده ها مانند اندازهگ ریی خالص و تعرفه های تغذیه را حمایت خواهد کرد. علاوه برآن، این پروگرام فعالیتهای ظرفیت سازی را در نهادهای خصوصی، و دولتی را بهبود خواهد بخشید.

کشور آلمان از بزرگترین کمک کننده گان برای افغانستان است که از سال ۲۰۰۱ تا اکنون میلیاردها دالر کمک کرده است.