وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌ای از بازداشت یک دزد حرفه‌ای که خانه‌های مردم را مورد دزدی قرار می‌داد خبر داده است.

پولیس جنایی می‌گوید فردی که خودش را برای شهروندان کابل، کارمند خدماتی واکسیناسیون معرفی کرده و با استفاده از این روش، دست به دزدی در خانه های مردم می زده است را شناسایی و بازداشت کرده است.

مقامات پولیس هویت این مرد جوان را محمد نادر خوانده می گویند وی به بهانه واکسین کردن کودکان، به بلاک‌های رهایشی رفته و در صورت نبود خانواده‌ها، با استفاده از ابزارهای دزدی اش قفل دروازه ها را شکستانده زیورات پول نقد و دیگر وسایل قیمتی سبک را می‌دزدیده است.

از نزد این مرد یک عدد پلاس، یک عدد قیچی آهن بری، پیچکش و برخی وسایل دیگر که از آن در شکستاندن قفل خانه هااستفاده می شود به دست پولیس فتیده است.

شهروندان کابل، از اوضاع نابه سامان امنیتی و از دست دزدان خانه‌ها و دزدان خیابانی موبایل‌گیر شاکی اند و تا اکنون صدها مورد شکایت شده است و این گونه رویدادها رخ داده اند.