ساعاتی پیش آتش سوزی در بازار مندوی کابل، رخ داده و هنوز مهار نشده است.

شاهدان عینی از محل می‌گویند که این آتش‌سوزی در سرای افغان و سرای ظرف فروشی بازار مندوی در شهر کهنه کابل رخ داده است.

تا هنوز علت این رویداد معلوم نیست و شاهدان می گویند این آتش سوزی هنوز مهار نشده است و اطفاییه تا اکنون نتوانسته است برسد.

بازار مندوی در شهر کهنه کابل، یکی از شلوغ ترین بازارهای کابل است و انبار عظیمی از اجناس عمده و پرچون و این نخستین باری نیست که در این بازار قدیمی آتش سوزی اتفاق می افتد

در ماه قوس ۱۳۹۴ نیز آتش‌سوزی عظیمی در مارکیت زرداد این بازار رخ داده بود که صدها مغازه سوختند. سه ماه پیش نیز یک آتش سوزی دیگر در اینجا به وقوع پیوسته بود و خسارت هنگفتی به مردم و بازرگانان وارد شد.

مندوی کابل به دلیل کوچک بودن از لحاظ مکانی، قدیمی بودن و غیر معیاری بودن و ازدحام شدید آسیب پذیر بوده و همیشه اتفاقات آتش سوزی در آن رخ می دهد.