مقام‌های امنیتی وقوع انفجار و حملات انتحاری را بالای تعمیر وزارت مخابرات افغانستان، واقع ده افغانان کابل تایید میکنند.

منابع می‌گویند که مهاجمان انتحاری انفجار نخست را در دهن دروزاه وزارت مخابرات به ساعت ۱۱:۴۰ قبل از چاشت امروز انجام داده و تعدادی داخل وزارت مخابرات شده اند.

شاهدان عینی میگویند که یک انفجار دیگر در داخل وزارت مخابرات نیز صورت گرفته است.

نیروهای امنیتی افغان به محل رویداده رسیده اند و درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد.

وزارت مخابرات افغانستان در یک محل مزدحم و در مرکز شهر کابل قرار دارد که در اطراف آن چندین اداره مهم حکومتی به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ،‌ وزارت مالیه، شفاخانه رابعه بلخی و هوتل سرینا قرارارد.