رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که ترکیب تیم رهبری برگزارکننده جرگه مشورتی صلح وابسته به یک تیم انتخاباتی بوده و فاقد مشروعیت و مقبولیت ملی می باشد و به همین خاطر اعضای تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در این جرگه شرکت نخواهند کرد.

تیم امنیت و عدالت اجندای جرگه تاکنون مبهم و ناروشن خوانده افزوده است: ”به حاشیه قرار دادن جریان ها ،احزاب و نهاد های مدنی در امر برگزاری جرگه و محول نمودن اتخاذ تصامیم کلان در حول منافع محدود یک حلقه خاص در برگزاری جرگه نگرانی دیگری است که قابل تشویش پنداشته میشود.“

همچنان، تیم امنیت و عدالت با نشر اعلامیهٔ  تخصیص پنج میلیون دالر از خزانه ملت، عدم میکانیزم مدون و منطقی در امر گزینش اعضای جرگه، و سو استفاده از نام جرگه و بهره گیری انتخاباتی توسط تیم حاکم را مورد انتقاد قرار داده است.

در اعلامیه همچنان آمده است: ”تیم حاکم در طول عمرش به هیچ یک از خواست های برحق و مشروع شهروندان و جریان های سیاسی تمکین نکرده است بنآ فیصله های جرگه هیچگونه ضمانت اجرایی در پی نخواهد داشت.“

این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت و رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی و محمد حنیف اتمر رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال پیش از این اعلام کرده بودند که اعضای این دو تیم در جرگه مشورتی صلح اشتراک نخواهند کرد.