شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور از احتمال مسدود شدن فعالیت شبکهٔ اجتماعی فیسبوک در افغانستان هشدار داده است.

آقای آریوبی که بعد از ظهر امروز با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که اگر شبکه فیسبوک تا شش ماه آینده راهکار های حکومت افغانستان را نه پذیرد، وزارت مخابرات و تکنالوژی فعالیت های این شبکه را مسدود خواهد کرد.

وزیر مخابرات افزود: ”از طریق وزارت خارجه به اداره مرکزی فیسبوک مکتوب ارسال می داریم تا استفاده فیسبوک در کشور قانون مند گردد و استفاده از اکونت های مستعار و بی هویت محدود گردد.“

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در حالی درباره احتمال مسدود شدن فعالیت شبکه فیسبوک خبر میدهد که کاربران شبکه های اجتماعی، بالخصوص کاربران شبکه فیسبوک و تویتر اخیراً اعتراضات گستردهٔ را نسبت به خدمات پایین مخابراتی به راه انداخته اند.

در عین حال، آقای آریوبی میگوید: ”«موضوع اترا کجاست؟» را به گونه جدی پیگیری می نماییم و اترا ۲۰ تعهد را با مردم در راستای حل مشکلات مخابراتی و انترنتی نموده است که یک مورد آن رایگان ساختن شماره سمع شکایات شان بود، انجام داده و متباقی ۱۹ مورد تحقق نیافته است، یک ماه برای اداره اترا فرصت می دهیم تا به ۱۹ تعهد خویش عمل نماید، در غیر آن از رهبری حکومت تقاضا داریم تا اترا را زیر چتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آورده و در یک ماه اصلاحات متوقعه را بمیان آوریم، یا اترا تغییر مکان دهد تا وظیفه، هویت و استقلالیت آن برای مردم مشخص گردد.“