گروه طالبان تایید کرده اند که اسامی اعضای هیات مذاکره کنندگان این گروه در گفت گو های صلح، از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج شده است.

یک مقام طالبان گفته است که ۱۴ نفر از اعضای هیات مذاکره کننده صلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحده بطور موقت برای مدت ۹ ماه اخراج شده است.

وی همچنان گفت که به آنها وعده سپرده شده است که اسم های این افراد برای همیشه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد اخراج خواهد شد.

ملا عبدالغنی برادر که پیش از این در کشور پاکستان زندانی بود نیز شامل این فهرست بود که اکنون رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شده است.

به اساس یک گزارش دیگر، شخص دیگری به اسم انس حقانی که در زندان امنیت ملی افغانستان به سر میبرد نیز دراین فهرست شامل است که تا هنوز برای گفتگو های صلح افغانستان از زندان آزاد نشده است.