گروه طالبان با نشر یک اعلامیه‌ی گفته اند که در لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان اشتراک نخواهند کرد.

گروه طالبان با نشر اعلامیه ای برگزاری جرگه مشورتی صلح را که قرار است به تاریخ نهم ثور برای چهار روز در کابل برگزار گردد، را جعلی دانسته و گفته اند که برگزاری این جرگه یک دسیسه‌ی بیش نیست.

در بخش دیگر این اعلامیه طالبان از مردم خواسته اند تا دراین جرگه اشتراک نکنند.

جرگه مشورتی صلح که قرار است به تاریخ نهم ثور سال روان در کابل دایر گردد در آن به تعداد ۲۵۰۰ تن از سراسر کشور اشتراک خواهند کرد.

این جرگه برای چهار روز ادامه خواهد داشت که در آن حدود و صلاحیت های گفتگوهای صلح با طالبان مشخص می‌شود.

این در حالی است که شورای عالی صلح چندی قبل اعلام کرده بود که ممکن است از طالبان برای اشتراک در این جرگه دعوت کنند.