صادرکنندگان مواد غذایی با ارزش افغانستان در هفتۀ جاری محصولات خویش را در نمایشگاه گولفود، بزرگترین نمایشگاه جهانی غذا و نوشیدنی به نمایش گذاشتند.

بیش از ۵۰ شرکت افغانی در این نمایشگاه پنج روزه در دوبی که به تاریخ ۱۷ فبروری آ غاز شده و الی ۲۱ فبروری ادامه خواهد داشت، اشتراک کرده اند تا با خریداران علاقمند دیدار کنند.

اداره انکشاف بین المللی امریکا با نشر یک اعلامیه گفته است که بیش از نیمی از این شرکت ها مرغوب ترین میوه ها، زعفران، مغزیات، ادویه آ شپزی، سبزیجات و آ ب میوه های افغانس تان را به نمایش گذاشته اند. شرکت های افغانی در نمایشگاه سال گذشته موفق به عقد قراردادهای قطعی و احتمالی به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دالر امریکایی شدند.

بلال احمد، ریئس شرکت صادرکننده میوه پادشاه خان در قندهار گفت نمایشگاه گولفود بر توانایی ما در فروشات خارج از کشور تأ ثیر بسزایی داشته است. در نتیجۀ فرصتی که از طریق نمایشگاه گولفود در سال گذش ته ایجاد شده بود، ما توانستیم ۲۰۰۰ متریک تن محصولات باغداری را صادر کنیم.

ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا  برای نهمین سال پیهم از اشتراک تاجران افغا نستان در نمایشگاه گولفود حمایت می کند.

 نمایشگاه مذکور که امسال ۲۴ مین سال برگزاری اش است، در مساحت یک میلیون فوت مکعب برای ۵۰۰۰ متشبث از صنایع غذایی، نوشیدنی، و صنایع مهمانداری برگزار می شود. سال گذشته بیش از ۹۸۰۰۰ بازدیدکننده از ۱۹۳ کشور جهان از این نمایشگاه دیدن کردند.

اشتراک تجار افغانستان در نمایشگاه گولفود به تعقیب نمایشگاه های موفق در دهلی جدید و مومبای هندوستان، و شهر آلماتی قزاقستان که به حمایت ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا برگزار شده بود، صورت می گیرد. تشبثات زراعتی افغانستان در سال ۲۰۱۸ مؤفق به عقد قراردادهای به ارزش ۲۷۸ میلیون دالر امریکایی برای محصولات زراعتی افغانستان شدند.