افغانستان به دلیل عدم مبارزه با پولشویی از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا شامل فهرست سیاه کشورهای شد که به دلیل پولشویی و حمایت مالی گروه های جنایت کار و هراس افگن، تهدید به شمار میروند.

افغانستان، عربستان صعودی، پاناما، نایجریا،‌ ایران،‌ عراق و پاکستان شامل ۲۳ کشوری اند که اخیراً از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا شامل فهرست سیاه گردیده اند.

گفته میشود این تصمیم بانکها و تاجران افغانستان را که با کشورهای اروپایی معاملات تجارتی دارند، متضرر خواهد ساخت.

به اساس گزارشها، آخرین هشدار از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا طی یک یادداشت رسمی به تاریخ ۳۰ جنوری ۲۰۱۹ به وزارت خارجه افغانستان فرستاده شده است.

گفته میشود تلاشهای جریان دارد تا اعضای پارلمان اتحادیه اروپا افغانستان را ازین فهرست بیرون کنند.

اما این حرکت از سوی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مورد انتقاد قرار گرفته است ازینکه آنها گفته اند که بخاطر روابط اقتصادی و تجارتی شان با این کشورها، نگران اند.

ویرا جوروا، کمیشنر اتحادیه اروپا در امور عدلی گفت که ما معیارهای بلند جهانی را در رابطه به مبارزه با پولشویی ایجاد کرده ایم و ما باید مطمین شویم که پول سیاه سایر کشورها وارد سیستم مالی ما نمیگردد.

وی افزود که پول سیاه باعث تقویت جنایات و جرایم سازمان یافته و همچنان رشد تروریزم میگردد. بناءً کشورهای شامل فرست هرچه عاجل اقدامات جدی را روی دست گرفته نقاط ضعف شان را اصلاح نمایند.

اتحادیه اروپا پس از آن قوانین سختیگرانه‌ی را در امر مبارزه با پولشویی روی دست گرفته است که در ماه های اخیر چندین مورد از پول سیاه در بانکهای اروپایی مشاهده شده است.

مجلس نماینده گان افغانستان نیز در جوزا ۱۳۹۳ قانون را زیر نام «قانون منع پولشویی و تمویل مالی تروریزم» تصویب کرد و این قانون در سرطان همان سال از سوی رییس جمهور کرزی توشیح شد. اما مشخص نیست که این قانون تا چی حد در امور مالی و بانکداری افغانستان تطبیق شده و جلو پولشویی را گرفته است.

اما آقای خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی افغانستان در گفتگو با خامه پرس این تصمیم اتحادیه اروپا را عجولانه و ناعادلانه عنوان کرد.

وی گفت که سیستم بانکداری افغانستان با تمام معیارهای لازم جهانی تنظیم بوده که به صورت درست و هماهنگ با قانون منع پولشویی و تمویل مالی تروریزم، به پیش می رود.