جینز استالتنبرگ، دبیر کل ناتو هنگام صحبت با رسانه ها در مقر ناتو – بروکسل (۱۳ فبروری ۲۰۱۹)

جلسه وزرای دفاع ناتو با معرفی اجندا از سوی جیمز ستالتنبرگ، دبیر کل ناتو ، صبح امروز در بروکسیل آغاز شد.

این جلسه که به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مقر ناتو ادامه خواهد داست، روی کشور روسیه به عنوان ناقض پیمان تسلیحات هسته‌ی میانبرد و ماموریت ناتو در کشورهای افغانستان، عراق و کسوا بحث و تصمیم گیری میکنند.

اعضای این نشست،‌در نخستین روز روی کشور روسیه به عنوان ناقض پیمان تسلیحات هسته ی موشکهای میانبرد بحث میکنند و از مسکو یک بار دیگر میخواهند تا از توسعه فعالیت های هسته ی دست کشیده به این پیمان احترام بگذارد.

به گفته ی جیمز استالتنبرگ، آنها روی گزینه ی دیگر نیز صحبت خواهند کرد، گزینه ی خروج امریکا و متحدان ناتو ازاین پیمان.

وی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که در ما در عین حال برای یک جهان بدون پیمان تسلیحات هسته ی میانبرد (INF) برنامه ریزی میکنیم. درین نشست اعضای ناتو تصمیم میگیرند که برای داشتن یک دنیای با موشکهای روسی، چگونه انطباق کنند.

دبیر کل ناتو همچنان در مورد افغانستان تصریح کرد که برنامه خروج از افغانستان مطرح نیست، بلکه آنها به حمایت شان از نیروهای امنیتی افغان در بخشهای آموزش و حمایت های تخنیکی ادامه خواهند داد.

قرار است در آخرین روز نشست (۱۴ فبروری ۲۰۱۹)، اعضای جلسه وزرای دفاع ناتو، روی ماموریت ناتو در افغانستان صحبت کنند.

در آخرین روز جلسه دبیرکل سازمان ناتو و آقای پتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع امریکا باالترتیب در حضور رسانه ها در مورد نتایج این نشست دوروزه وضاحت خواهند داد.