وزارت زراعت، برای تقویت اقتصاد خانم‌های تهی‌دست و رشد مصونیت غذایی در میان خانواده‌ها، در سال ۱۳۹۷، برنامه‌های حمایتی، مانند ساخت سبزخانه‌ها، باغچه‌های خانه‌گی، مرکزهای پروسس سبزی و توزیع وسایل کاری به آنان را در سراسر کشور، اجرا کرد. این برنامه‌ها، هزاران خانواده‌ی فقیر را زیر پوشش خود گرفته است.

اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید که در جریان این سال، ۳۰ هزار و ۳۰۵ باغچه‌ی خانه‌گی به ۳۰ هزار و ۳۰۵ خانم ساخته شد، ۸۰۰ بُز شیری به ۴۰۰ خانم در ولایت‌های کابل، ارزگان، پکتیا و کنر توزیع گردید، ۶۰۰ صندوق زنبور عسل، برای ۳۰۰ خانم و ۱۱۰ گاو شیری به ۱۱۰ خانم کمک صورت گرفت، به ۸۰۰ خانم ۲۱ نوع وسیله‌ی پروسس مواد غذایی فراهم شد.

آقای رستمی گفت: «هم‌چنان در سال مالی ۱۳۹۷، کار ساخت یک‌هزار و ۳۰ سبزخانه‌ی کوچک، برای یک‌هزار و ۳۰ خانم فقیر، در سال مالی ۱۳۹۷ تکمیل گردید و ۱۴ مرکز پروسس مواد غذایی برای خانم‌ها فعال شد.»

همین‌گونه باید گفت که از ۱۵۴ هزار شغل جدید فصلی که در سکتور زعفران در کشور ایجاد شده، ۸۰ درصد آن مربوط به زنان است و بانوان کشور، در گسترش کاشت و برداشت زعفران، نقش کلیدی و بنیادی دارند.

هم‌چنان در بخش مصونیت غذایی، زنان نقش گسترده‌ای دارند.

وزارت زراعت در ۱۳۹۷ مالی، کار ساخت دو فابریکه‌ی پروسس لبنیات، جمعاً به ظرفیت ۴۶ هزار لیتر شیر در روز را در کابل و بلخ به پایان رسانید و یک مرکز پروسس و بسته‌بندی عسل در ولایت خوست ایجاد کرد.

وزارت زراعت، در پی نهادینه‌سازی مصونیت غذایی از دسترخوان تهی‌دستان تا سطح ملی است و در این بخش، به خاطر پایدارسازی این تلاش‌ها، به حمایت و ظرفیت‌سازی در میان بانوان تمرکز کرده است.