در ادامه نشست‌های مشورتی در رابطه با صلح و گفتگو با طالبان، شب گذشته رییس‌جمهور غنی در ارگ ریاست‌جمهوری با حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین دیدار و گفتگو داشته است.

در خبرنامه ارگ ریاست‌جمهوری آمده است که محور اصلی گفتگوی محمد اشرف غنی و حامد کرزی، صلح و ایجاد بورد مشورتی صلح بوده است.

این خبرنامه افزوده که حامد کرزی دیدگاه خویش را در رابطه با صلح و بورد مشورتی صلح با رییس‌جمهور مطرح کرده است.

رییس‌جمهور غنی گفته که دستیابی به صلح نیاز به یک اجماع سراسری در افغانستان دارد و این سلسله مشورت‌ها در این رابطه با اقشار مختلف مردم ادامه خواهد داشت.

رییس‌جمهور روز گذشته در همین رابطه با جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری و شورای سراسری هزاره‌های اهل سنت نیز دیدار و گفتگو داشته است.