سحرهمدرد نخستین معیین زن در تاریخ ۹۸ ساله شهرداری کابل است که به حیث معیین پلانگذاری و انکشاف شهری در چوکات شهرداری کابل، امروز کارش را آغاز کرد.

به اساس پیشنهاد اداره شهرداری کابل و منظوری رییس جمهور غنی، سحرهمدرد با ایزاد بست معینیت جدید در اداره شهرداری کابل، به حیث معیین پلانگذاری و انکشاف شهری این اداره تعیین شده است.

خانم همدرد دانش آموخته کشور ژاپن است که چهار سال قبل سند کارشناسی ارشد را در رشته شهرسازی از آن کشور بدست آورد.

اداره شهرداری کابل یکی از جنجالی ترین ادارات حکومتی افغانستان است که در زمان حکومت وحدت ملی از سوی سرپرستان اداره میشود.

رییس جمهور غنی قبلاً گفته بود که برای تغییر چهره شهرکابلَ، تغییرات بنیادی را در اداره شهرداری به وجود خواهد آورد.

ظاهراً حکومت وحدت ملی با افزایش تشکیلات وزارت شهرسازی و مسکن،‌ شهرداری کابل و ایجاد شورای عالی توسعه شهری، به سکتور شهری توجه بیشتری نموده است؛ اما بیشتر شهروندان افغانستان میگویند که موضوع غصب زمین، اعمار منازل و تعمیرات خودسر، نبود سیستم منظم ترانسپورتی، کمبود آب آشامیدنی و آلودگی هوا از جمله مشکلاتی اند که در زمان حکومت وحدت ملی افزایش یافته است.