سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ افغانستان صبح امروز (یک‌شنبه ۲۰ عقرب)، توسط سرپرست وزارت مالیه به مشرانوجرگه ارایه شد.

محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان با حضور در جلسه امروز مشرانوجرگه گفت که مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۹۸، مبلغ ۳۹۹ میلیارد افغانی می‌باشد. او افزود که از این مقدار، ۲۷۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیش‌بینی گردیده است.

سرپرست وزارت مالیه افغانستان می‌گوید در تنظیم بودجه سال آینده، تمرکز بیشتری بر روی بودجه انکشافی صورت گرفته است. بخش زیادی از بودجه انکشافی در بخش‌های زیربناها، زراعت و انکشاف دهات، صحت، حکومت‌داری و معارف اختصاص داده شده است.

بر اساس این سند، برای بخش زیربناها ۵۲ میلیارد، زراعت و انکشاف دهات ۲۳ میلیارد، صحت ۱۳ میلیارد، حکومت‌داری ۸٫۸ میلیارد و برای بخش معارف ۶٫۸ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است.

همایون قیومی از نمایندگان مشرانوجرگه خواست تا طرح بودجه ملی را زودتر تایید کنند تا برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شود.