فرمان ایجاد “اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه‌ی شهدا” از سوی رییس‌جمهور افغانستان صادر شده است.

بر اساس این فرمان، تشکیل معینیت امور شهدا و معلولین که تابحال بخشی از ساختار وزارت کار و امور اجتماعی بود از تشکیل سال مالی ۱۳۹۷ این وزارت جدا شده و به “اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا” انتقال می‌یابد.

رییس جمهور به اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت عدلیه وظیفه داده است که تمام اسناد تقنینی، به ویژه قانون کار، قانون حقوق و امتیازات معلولین و هم چنین قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین را تعدیل و طی مراحل نمایند.

فرمان ایجاد این اداره ملی، بر اساس فیصله کابینه افغانستان صورت گرفته است.