محمد اشرف غنی رییس‌جمهور افغانستان روز گذشته، شعیب رحیم، معین مالی و اداری شاروالی کابل را به عنوان سرپرست این اداره تعیین کرده است.

سرپرست جدید این نهاد در حالی معرفی شده است که عبدالله حبیب‌زی سرپرست پیشین شاروالی کابل، ماه گذشته از مقامش استعفا داد.

آقای رحیم برعلاوه کار اصلی اش که تصدی معینیت مالی و اداری را به دوش دارد، به اساس حکم رییس جمهور الی تعیین شاروال، به حیث سرپرست گماشته شده است.