محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان پروژه‌های عمرانی غرب کابل را که از سوی شهرداری کابل ارایه گردید، مورد بررسی قرار داده‌است.

کاخ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که مقام‌ها در شهرداری کابل در نشستی با رییس جمهور غنی روی پروژه‌های عمرانی غرب کابل بحث کرده‌اند.

در خبرنامه به نقل از مقام‌ها در شهرداری کابل آمده که تمرکز بالای غرب کابل بیشتر شده و کار روی سرک عرفانی در بخش استملاک جریان دارد و هم‌چنان با ادارۀ اراضی و مردم برای استملاک محل‌های بدیل مناسب، هماهنگی وجود دارد.

منبع می‌کوید که معین شهرداری کابل و سمیع ستانکزی رییس ادارۀ انکشافی زون پایتخت در خصوص وضعیت فعلی و آیندۀ غرب کابل که شامل سرک، کانال و پارک می شوند، به رییس جمهور معلومات ارایه کردند

در عین زمان، رییس جمهور غنی به مقام‌های شهرداری کابل و ادارۀ انکشافی زون پایتخت هدایت داد تا یک نقشۀ واضح از ساحه دشت‌برچی با سرک‌های پیشنهادی و تعداد خانه‎‌های که به استملاک می‌روند، آماده شود.

آقای غنی گفته باید راه‌های بدیل برای سرک موازی و سرک های فرعی، مورد بررسی قرار گیرد و خاطر نشان کرده که ساحه‌های سفید و دولتی در نقشه گنجانیده شود تا در صحبت با مردم با تصویر واضح تصامیم اتخاذ گردد.

رییس جمهور کشور هم‌چنان به شهرداری کابل هدایت داده که تاریخ مشخص کار سرک عرفانی، مدیریت پروژه و شرکت‌های قراردادی هر چه عاجل مشخص شود.

آقای غنی گفته‌است که سرعت را در تطبیق پروژه‌ها می‌خواهم و مردم باید نتایج وعده‌های داده شده را عملاً مشاهده کنند.