ایالات متحده امریکا تعهد کرده‌است تا ۴۴ میلیون دالر را برای ۱٫۴ میلیون افغان آسیب دیده از خشک سالی کمک نماید.

جان‌بس، سفیر ایالات متحده امریکا در نشستی که با نصیر احمد درانی، وزیر زراعت، آب‌یاری و مال‌داری افغانستان و هم‌چنان نمایندۀ سازمان غذایی جهان داشته، تعهد سپرد که ۴۴ میلیون دالر را برای مبارزه با خشک‌سالی در این کشور کمک می‌نماید.

وزارت زراعت و آب‌یاری کشور، می‌گوید سفیر امریکا برای افغانستان گفت که هدف از این کمک، رسیده‌گی به آسیب دیده‌گان خشک‌سالی در این کشور می‌باشد.

از سوی هم، نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آب‌یاری کشور می‌گوید، آنان با هم‌کاری ۴۴ میلیون دالر کمک ایالات متحده قادر خواهند شد تا برای نزدیک به ۱.۴ میلیون آسیب‌دیده‌ی خشک‌سالی غذا و بعضی مواد اولیه تهیه نمایند.

آقای درانی می‌گوید وزارت زراعت نزدیک به ۶۰ هزار متریک تن گندم را از ذخیره‌های استراتژیک حکومت در دسترس سازمان غذایی جهان قرار ‌می‌دهد و در پروسس، ترانسپورت و توزیع آن به آسیب‌دیده‌گان هم‌کاری خواهد کرد.

وزیر زراعت و آب‌یاری کشور از ادارۀ انکشافی امریکا و سازمان غذایی جهان و هم‌چنان از کمک آنان برای قشر آسیب دیدۀ افغان‌ها سپاس‌گذاری کرده‌است.

ازسوی هم، زالاتان ملسیج مسوول سازمان غذایی جهان در افغانستان گفت که این سازمان از اول سال گذشته تا کنون، نیم میلیون متریک تن گندم طی دو دور برای آسیب‌دیده‌گان کمک کرده و این کمک‌ها دوام‌دار خواهد بود.