محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید که استفاده از سیستم انگشت‌نگاری در انتخابات پیش‌رو یک گام مهم برای تامین شفافیت در پروسۀ انتخابات می‌باشد.

رییس جمهور این سخن‌ را در جلسۀ اختتامیۀ نشست قوای امنیتی و دفاعی که به منظور تامین امنیت انتخابات برگزار گردیده بود، بیان کرد و از کمیسیون انتخابات که شرایط تخنیکی را به‌خاطر برگزاری انتخابات فراهم کرده، تشکری کرد و افزود که حکومت آمادۀ هرنوع هم‌کاری برای تامین نیازهای مالی آن نهاد است.

آقای غنی می‌گوید که هیچ فردی به شمول منسوبین امنیتی و دفاعی، حق مداخله در انتخابات را ندارد و در صورت هر نوع مداخله، قانون بالای شان تطبیق می‌گردد.

رییس جمهور غنی گفت که در مطابقت به قانون، انتخابات شورای برگزار می‌گردد و دفترهای کمیسیون باید باز باشد و هیچ‌گونه دلیلی برای بستن دفاتر متذکره قابل قبول نیست.

آقای غنی می‌گوید که فرق ما با گروه طالبان این است ما به آرای مردم مراجعه و تکیه می کنیم، اما طالبان به تفنگ اتکا می‌کنند.

در عین زمان، رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید که به هیچ فرد و نهادی حق مداخله در امور انتخابات را نمی‌دهد و  تاکید می‌کند کسانی که قصد دارند انتخابات را اخلال کنند، باید در مقابل شان اقدامات جدی صورت گیرد.

این درحالی‌ست که روز گذشته، کمیسون انتخابات اعلام کرد که آنان در روز انتخابات از سیستم انگشت‌نگاری استفاده خواهد کرد.