وزیر تحصیلات عالی افغانستان به نهادهای ذی‌ربط دستور داده تا هرچه‌ زودتر، مشکل‌های دانش‌جویان افغان که مصروف تحصیل در خارج از کشور اند، حل گردد.

دفتر مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید که جلسۀ کمیسیون عالی توزیع بورسیه‌ها تحت ریاست نجیب الله خواجه‌ عمری، وزیر آن وزارت دایر گردید که در آن روی مشکل‌های دانش‌جویان در خارج از کشور بحث صورت گرفت.

به  اساس وزارت تحصیلات، اعضای کمیسیون روی ۲۹ مورد از جمله موضوع شکایت‌ها و رسیده‌گی به روند توزیع مدد معاش دانش‌جویان افغان در کشورهای خارجی که از چندی بدین‌سو به وزارت مواصلت نموده بود، بحث صورت گرفته‌است.

آقای عمری بعد از بررسی مشکل‌ها، به اداره‌های مربوطه هدایت داد تا درزمینه‌ حل مشکل‌های صحی، علمی و مدد معاش دانش‌جویان در خارج از کشور، هرچه زودتر رسیده‌ شود.

از سوی هم، مقام‌ها در وزارت تحصیلات عالی می‌‌گویند که در حال‌ حاضر، بیش از ۱۰ هزار دانش‌جو افغان از طریق آن وزارت، مصروف فراگیری تحصیل در رشته‌ها مختلف در خارج از کشور می‌باشند.

این درحالی‌ست که قبل از این بارها، دانش‌جویان افغان در خارج از کشور از مشکل‌های که آنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، شکایت کرده‌اند.

نرسیدن مدد معاش آنان در وقت معین و هم‌چنان عدم هم‌کاری سفارت‌های افغانستان در کشورهای که دانش‌جویان افغان در آن مصروف تحصیل اند، از جمله مشکل‌های عمدۀ دانش‌جویان می‌باشند.