- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

همایون: معاون دوم ریاست جمهوری باید از پارلمان معذرت بخواهد

[1]

همایون همایون، معاون نخست شورای ملی افغانستان پس از اظهارات اخیر سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، می‌گوید وی باید از پارلمان معذرت بخواهد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری روز گذشته در مراسمی گفته بود که اعضای پارلمان افغانستان باید در مورد موضوعات که به منافع ملی ارتباط دارد، رای شان را طوری استفاده نمایند که واقعیت‌ها را در نظر گیرند و  منافع شخصی را نسبت به منافع ملی ترجیح ندهند.

آقای دانش هم‌چنان گفته بود که برخی از اعضای پارلمان به اساس منافع شخصی‌شان، علیه پیمان امنیتی افغانستان با امریکا  رای داده تا در این پیمان تعدیل به وجود آید.

معاون دوم ریاست جمهوری هم‌چنان اظهار کرده بود” آیا واقعا سیاسیون و برخی از اعضای پارلمان از جالش‌ها و واقعیت‌ها کشور بی‌خبر اند، یا هم در خیال بی‌صبرند و یا عقدۀ بر علیه حکومت باعث شده تا همه کشور را به دشمنان این مرز و بوم تسلیم نمایند.

در همین ارتباط، آقای همایون که ‌ام‌روز رهبری جلسۀ عمومی شورای ملی را بر عهده داشت، گفت که لغو یا تعدیل پیمان امنیتی با امریکا به اساس قانون اساسی، از صلاحیت‌های پارلمان است، زیرا خانۀ ملت، قوۀ مقننه می‌باشد.

آقای همایون گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان خراب است و به همین اساس اعضای پارلمان تصمیم گرفتند تا در این پیمان تعدیل به وجود آید.

او هم‌چنان به کمیسیون‌های اختصاصی دستور داد تا مواد توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا را به شکل درست بررسی کرده و جزئیات آن را هرچه‌ زودتر به پارلمان ارایه نماید.

آقای همایون به معاون دوم ریاست جمهوری هشدار داد که نباید آن‌گونه اظهارات را در قبال پارلمان بیان نماید، در غیر آن شورای ملی مجبور خواهد شد تا کارکرد های وی را بررسی کرده و در بارۀ خودش تصمیم بگیرد.

او تاکید کرد که باید معاون دوم ریاست جمهوری از اعضای پارلمان افغانستان معذرت خواهی نماید.

گفتنی‌ست که قبل ازین شماری از چهره‌های سیاسی تاثیرگذار در افغانستان نیز گفتند که باید در پیمان امنیتی با امریکا تعدیل به وجود آیند.

سیاست‌مداران کشور به این نظرند که پیمان امنیتی در بهبود وضعیت در افغانستان تاثیری نداشته‌است.