سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به تصمیم اخیر شورای ملی و اظهارات برخی از حلقات سیاسی در مورد پیمان امنیتی افغانستان با امریکا واکشن نشان داد.

آقای دانش که در مراسمی به مناسبت عاشورا سخن‌می زد گفت” آیا واقعا سیاسیون و برخی از اعضای پارلمان از جالش‌ها و واقعیت‌ها کشور بی‌خبر اند، یا هم در خیال بی‌صبرند و یا عقدۀ بر علیه حکومت باعث شده تا همه کشور را به دشمنان این مرز و بوم تسلیم نمایند.

معاون دوم ریاست جمهوری گفت” به اساس قانون اساسی، اعضای پارلمان در موقع اظهار رای، باید منافع عمومی را مدار قضاوت قرار دهد نه منافع شخصی.”

او می‌گوید” از شورای ملی افغانستان بسیار بعید است که در یک زمان حساس منافع شخصی را نسب به منافع ملی ترجیع می‌دهد و آن هم در مورد پیمان که پشتوانۀ قوی برای مردم و دولت افغانستان می‌باشد.”

آقای دانش گفت” پارلمان افغانستان چه‌گونه علیه پیمان امنیتی با امریکا اظهار رای می‌کند که توسط جرگۀ عنعنوی و شورای ملی تصویب شده‌است”.

معاون دوم ریاست جمهوری در عین زمان در مورد بسته شدن دفترهای کمیسیون انتخابات در برخی ولایت از سوی ایتلاف بزرگ ملی خاطر نشان کرد” انتخابات یک پروسۀ حکومت نیست و به رییس جمهور و رییس اجراییه ارتباط ندارد و علاوه کرد که این یک پروسۀ دیموکراسی که همه در آن خود را شامل‌ می‌بینند.”

وی تاکید کرد” هرگونه اخلال در پروسۀ انتخابت، خیانت به ملت است و افزود که جوانان باید افغانستان شمول فکر کرده و خود را در تارهای سیاۀ عنکبوت نبندند.”