ارگ ریاست جمهوری افغانستان از منظور شدن ۸ پروژه به ارزش بیش از ۸۲۱ میلیون افغانی خبر می‌‍دهد.

کاخ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی شام ‌دی‌روز، تحت ریاست رییس جمهور کشور برگزار گردید و در آن، ۱۰ قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.

در خبرنامه آمده که پس از تصمیم اعضای موجود در جلسۀ کمیسیون تدارکات، ۸ مورد آن به ارزش بیش از ۸۲۱ میلیون افغانی منظور گردید.

به اساس خبرنامه، درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک مواد مصرفی بهداشتی ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه به شمول پروژۀ ریفورم وزارت تحصیلات عالی؛ درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ خدمات مشورتی دیزاین بخش اول و دوم سرک حلقوی قیصار – لامان به‌ طول ۸۲ کیلومتر؛ درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارک اجناس و خدمات ضمنی لازم برای ترمیمات اساسی، متوسط و متفرقه جنراتورهای وزارت دفاع ملی در سه لات و درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ ۴۳ سایت تمدید کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی شبکۀ ارتباطات استراتژیک ریاست مخابرۀ وزارت دفاع ملی از جمله مهم‌ترین قراردادهای اند که منظور شده‌اند.

در خبرنامه ذکر شده که درخواست منظوری افزایش صلاحیت‌ها برای تصدی‌های وزارت شهرسازی و مسکن از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد و تاکید گردید که باید نظارت بیشتر از کار تصدی‌ها از سوی نهادهای جامعۀ مدنی و مردم صورت بگیرد.

منبع می‌گوید، درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ خریداری ۶۵۰ پایه دستگاه اخذ بایومتریک با تجهیزات ملحقه آن مربوط ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس جهت بررسی بیشتر از نظر تخنیکی، از سوی کمیسیون تدارکات ملی اعاده گردید.

ارگ می‌افزاید، درخواست منظور اعطای قرارداد پروژۀ اعمار ۳.۹۶ کیلومتر سرک اسفالت لات دوازدهم مربوط پروژۀ بهبود مؤثریت ترانسپورت شهری شاروالی کابل، از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد گردید و تاکید صورت گرفت که این پروژه ها باید با شرکت‌های داخلی به داوطلبی گذاشته شود.

گفتنی‌ست که در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، دیدبان شفافیت افغانستان، سیگار و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.