گلبدین حکمتیار، رهبر یکی از شاخه‌های حزب اسلامی به‌خاطر محروم شدن ۱۲ میلیون تن از حق رای‌دهی به شدت از دولت انتقاد می‎‌کند.

آقای حکمت‌یار که ام‌روز در کابل سخن‌ می‌زد، گفت در حاضر ۶ میلیون مهاجر، ۲ میلیون بیجاشده و هم‌چنان در حدود ۴ میلیون تن که در مناطق ناامن زنده‌گی می‌کنند، از حق رای‌دهی دهی محروم مانده‌اند.

او خطاب به دولت می‌گوید که کدام قانون، حق داده‌ تا افراد متذکره در انتخابات اشتراک ننمایند و می‌افزاید حکومت قصدا این عمل را انجام داده‌است.

در عین زمان، آقای حکمت‌یار دولت را متهم به‌ زمینه‌سازی تقلب‌های گسترده در انتخابات پیش‌رو می‌نماید و علاوه می‌کند تهدات تقلب را رهبران حکومت وحدت ملی با گماشتن افراد خود شان درکمیسیون‌های انتخاباتی، گذاشته‌اند.

او هرچند می‌گوید که هزاران نه بل‌که میلیون‌ها شناس‌نامه با برچسب‌ها در برخی مناطق به افراد توزیع شده، اما تاکید می‌کند که جلو انتخابات پر تقلب را خواهند گرفت و به کسی اجازه تکرار فاجعۀ گذشته را نخواهد داد.

آقای حکمت‌یار می‌گوید که خواهان برگزاری انتخابات است و با تاخیر آن هیچ‌گاهی موافقت ندارد.

وی در عین زمان می‌گوید که رییس جمهور غنی دو خواست احزاب سیاسی از جمله بایومتریک در روز انتخابات و نظارت احزاب را از این پروسۀ ملی قبول کرده‌است.

او گفت، رییس جمهور غنی در نشستی با آنان تایید کرده تا رای‌دهنده‌‌گان در روز انتخابات بایومتریک شوند و مصارف آن از سوی دولت پرداخت گردد که قرارست تا تاریخ ۱۵ تمام تجهیزات آن خریداری گردد و علاوه کرد که آقای غنی گفته، دولت و احزاب باید به طور جدی از پروسۀ انتخابات نظارت نمایند.

اظهارات تقلب در انتخابات در حالی صورت می‌گیرند که با گذشت هر روز، روزها برای برگزاری انتخابات پارلمانی اندک می‌مانند.