عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل، روز گذشته از مقامش استعفا داده‌است.

آقای حبیب‌زی می‌گوید که روز گذشته، استعفای وی را محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، منظور کرده‌است.

وی از اعتماد و حمایت رییس جمهور قدردانی کرده و افزوده که برنامه‌های زیادی عملی شدند و برنامه‌های خوب دیگر در حال تطبیق است که در هر فصل چهرۀ کابل را تغییر خواهد داد.

تا هنوز ارگ ریاست جمهوری در این مورد چیزی نگفته‌است.

در عین زمان، گزارش‌های وجود دارد که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، آقای حبیب‌زی را برکنار کرده‌است.

استعفای آقای حبیب‌زی در حالی صورت می‌گیرد که قبل از این، شماری ازرسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داده بودند که سرپرست شهرداری کابل با شماری از مشاوران ارشدش در این اداره، دست به فساد نسبتا گسترده‌یی زده‌اند.

به اساس گزارش‌ها، آقای حبیب‌زی با استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌وی دو تن را به نام‌های شیخ احمد متین و عزیز احمد گلستانی  که در عین زمان آموزگاران دانش‌گاه کابل اند، به عنوان مشاورش با معاش ۱۵۰ هزار افغانی‌ استخدام کرده‌است.

در عین زمان، روزنامۀ اطلاعات روز گزارش داده بود که سرپرست شهرداری کابل و دو مشاور ارشد‌ش در مدت کمتر از ده ماه، پنج قرارداد بزرگ را به ارزش مجموعی ۲۴،۶۳۷،۵۰۰ (بیست‌وچهار میلیون و ششصد و سی‌و هفت هزار و پنجصد) افغانی به نهاد EPRSO سپرده‌اند که بربنیاد قانون تدارکات، تضاد منافع در آن وجود دارد.

EPRSO یک نهاد غیرانتفاعی تحقیقی-خدماتی است که بیشتر پروژه‌های شهرداری نیز به این نهاد داده شده است.