گلان جان عبدال‌بدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که تجربه‌های تلخ انتخابات‌های گذشته هرگز دیگر در کشور تکرار نخواهد شد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که ام‌روز در یک نشست خبری در کابل سخن‌ می‌‍زد، گفت انتخابات پارلمانی در وقت تعیین شده آن برگزار خواهد شد و افزود که ۲۸ میزان برای آنان، خط سرخ بوده و تغییر پذیر نمی‌باشد.

آقای صیاد از تمام نامزدان که به فهرست نهایی راه‌ پیدا کرده‌اند،خواست تا از تخلفات در جریان انتخابات جلوگیری نمایند و تاکید کرد که حق مداخله در امور انتخابات به هیچ کسی داده نخواهد شد.

نشست خبری آقای صیاد که در مورد مواد حساس انتخاباتی برگزار گردیده بود، گفت با توجه به این‌که بیش از ۹ میلیون تن  خود را برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرده، ۹ میلیون و ۹ صد هزار برگه رای‌دهی به کمک نهادهای حامی انتخابات چاپ خواهند شد.

آقای صیاد گفت که مواد حساس انتخاباتی به اساس جدول زمان‌بندی آنان، از خارج کشور به داخل انتقال یافته و تا روز انتخابات به تمام ولایت‌های تقسیم خواهد شد.

رییس کمیسیون انتخابات هم‌چنان درمورد نامزدان که به فهرست‌ نهایی راه‌ نیافته و دست به تظاهرات زده و دروازۀ کمیسیون را بستند گفت که آنان مانع پیش‌رفت کار آنان شده‌اند.

آقای صیاد می‌گوید که در حال حاضر کارمندان آنان، نام‌های در حدود ۳ صد هزار الی ۴ صدهزار تن را روزانه داخل دیتبابیس ثبت نموده که در روزهای بسته بودن دروازۀ کمیسیون، از این امر جلوگیری شده‌است.

آقای صیاد در حالی از شفافیت در انتخابات پارلمانی پیشرو حرف می‌زنند که برخلاف، شماری از شهروندان و احزاب سیاسی باور ندارند که کمیسیون انتخابات بتواند، یک انتخابات فراگیر بدون تقلب را برگزار نماید.

بازداشت چندین تن به اتهام رشوه ستانی به‌خاطر درج دوبارۀ نام‌های نامزدان حذف شده به فهرست نهایی کاندیدان انتخابات پارلمانی و کشف ۴۰۰ قطعۀ شناس‌نامۀ جعلی به تازه‌گی به کابل، بیش‌تر نگرانی را در بین شهروندان کشور ایجاد کرده‌اند.