iEV9h45BKrs8

یک نظامی زن امریکایی که در دوران خدمت نظامی اش در افغانستان توسط همکارانش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.

این سرباز زن که نامش رپیکا است، در یک مصاحبه اظهارنمود که در اوایل از طرف رهبر تیم اش به وی گفته شد که وقتی در نظام خدمت میکنی باید این کارها را تحمل کنی و وقتی بار دیگر مورد تجاوز قرار گرفت به قوماندانش که آنها تحت قومانده اش بودند شکایت نمود واونیز او را توهین نمود. و ی درجریان این مصاحبه گفته است که بالاخره من مرجع برای شکایت نداشتم و ناگزیر این حالت را تحمل کنم.

در بعضی از رسانه های امریکایی آمده است که حتی در زمان حمام نمودن نیز از وی بطور ناخواسته عکس گرفته شده است.

رپیکا هرویلا  ازسال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در افغانستان خدمت نموده است و وقتی بارک اوباما از قضیه ای وی آگاه شد این عمل را یک عمل شرم آور توصیف کرد.

در حال حاضر یک گروه از حقوق دانان که رهبری آن بدوش زنان است در کانگریس و سنای امریکا ضمن تحقیق این قضیه پیشنهاد نموده اند که در ساختار های تشکیلاتی نظامی تغییرات وارد گردد تا جلو چنین جرایم گرفته شود.