شیرخان فرنود، رییس پیشین کابل‌بانک در جریان چند ساعت گذشته در بیمارستان زندان بگرام در گذشت.

وزارت دفاع ملی افغانستان درگذشت رییس پیشین کابل‌بانک را تایید کرده و عامل آن را سکتۀ قلبی اعلام کرده‌است.

وزارت دفاع ملی افغانستان جزئیات بیش‌تر در این مورد نمی‌دهد و می‌گوید که اطلاعات بیش‌تر در این مورد، پس از معاینات طب‌‎ عدلی ارایه خواهد شد.

گفتنی‌ست که شیرخان فرنود، یکی از بنیان‌گذاران کابل‌بانک است که ده‌ها میلیون دالر از این بانک بده‎‌کار‌است.

در آخرین حکمی  که دادگاه علیۀ وی صادر کرد، آقای فرنود را به ده سال زندان محکوم نمود.

از سوی، شماری از رهبران سیاسی نیز به در گذشت آقای فرنود واکنش نشان داده و محکوم شدن وی را به زندان یک دسیسۀ سیاسی می‌خوانند.