به تازه‌گی سلام وطن‌‌دار گزارشی را در مورد حیف‌ومیل دارایی‌ها، سوی استفاده از صلاحیت و آزار جنسی در دانش‌گاه بدخشان به نشر رساند و در آن به طور مشخص یاد کرده بود که خسرو نظری، رییس دانش‌گاه و احمد جاوید واثق، رییس منابع بشری از چند سال بدین‌سو به طور مداوم از صلاحیت‌های وظیفه‌یی شان سوی استفاده کرده‌اند.

در گزارش آمده که رشوه‌ستانی، اهدای تقدیرنامه‌ها، حیف‌ومیل بودجۀ دانش‌گاه زیر نام مصارف مهمانی و کرایۀ خانه، خویش‌خوری، آزارواذیت جنسی کارمندان زن، بیگاری از اجیران و بهره‌گیری از امکانات دانش‌گاه در کارهای شخصی از جمله اتهام‌های اند که علیه رییسان دانش‌گاه و منابع بشری وجود دارند.

در بخشی دیگر از گزارش گفته شده که آقای نظری حدود پنج‌صدهزار افغانی را زیرنام کرایۀ حویلی، مصارف مهمانی‌ها و خرید مبلمان حیف‌ومیل کرده است.

پس از نشر این گزارش، خسرو نظری، رییس دانش‌گاه ولایت بدخشان، گزارش متذکره را نامتوازن و غیر عادلانه خوانده و می‌گوید که از چندی بدین‌‍سو، برخی دسیسه‌چینان و افراد سیاسی برای برهم زدن نظم و انضباط دانش‌گاه فعال بوده و می‌خواهند که موتور آن را به علیقه و سلیقۀ خویش بچرخانند.

آقای نظری ادعاهای صورت گرفته علیه خودش را رد کرده و می‌گوید که حاضرست در برابر هرگونه اسناد مجعول و مدارک مجهول گزارش نشر شده سندهای وثیق و دقیق در صورت لزوم ارایه نماید.

او در مورد حیف‌ومیل پول دولت در دانش‌گاه بدخشان می‌گوید ” پرداخت کرایه‌ی خانه‌ی رهایشی رییس دانش‌گاه بدخشان نظر به حکم شماره (۲۵۲۹) مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مقام وزارت مالیه و هم‌۳چنان احکام تاریخی ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ شماره (۵۹۱۴ / ۷۹۵۹ ) وزارت تحصیلات عالی مراحل قانونی‌اش را طی کرده و به منصه‌ی اجرا درآمده است.

آقای نظری ادامه داده که مقام‌های عالی رتبۀ دولتی و غیر دولتی به منظور بازدید و تامین روابط با این نهاد علمی می‌آیند  و آنان مجبورند که یک مقدار پول را که در حدود ۵۰۰۰۰ افغانی می‌شود را به رسم ضیافت برای آنان تعارف نمایند.

رییس دانش‌گاه بدخشان ادعا می‌کند که تمام کارهای انجام شده در امور دانش‌گاه مطابق قانون صورت گرفته و علاوه می‌کند که رشوه‌ستانی و خویش‌خوری در این نهاد وجود ندارد.

درعین زمان او به شدت اتهام آزار جنسی در ساحات دانش‌گاه بدخشان رد کرده و می‌افزاید که در گزارس ادعا بی اساس و بدون ارایۀ اسناد صورت گرفته‌است.