ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تصویب شدن چارچوب طراحی شهر کابل و پلان‌گذاری توزیع جای‌داد بدیل برای توسعۀ سرک‌های شهید مزاری و عرفانی خبر می‌دهند.

کاخ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری تحت رهبری رییس جمهور، ناوقت روز گذشته، در ارگ دایر گردید و در آن روی چارچوب طراحی شهر کابل و پلانگذاری توزیع جایداد بدیل برای توسعۀ سرک‌های شهید مزاری و عرفانی گفت‌وگو صورت گرفت.

در خبرنامه آمده در آغاز جلسه، تیم ساساکی از طریق ویدیو کنفرانس، چارچوب طراحی شهر کابل را ارائه کرد و گفت: طرح متذکره، جای‌گزین طرح جایکا گردیده است و در پنج بخش طراحی شده که شامل چارچوب انکشاف، چارچوب دیزاین و انکشاف جادۀ دارالامان، چارچوب دیزاین و انکشاف جادۀ شهید مسعود، چارچوب انکشاف شبکه های زیربنا و رهنمودهای تطبیقی می‌باشد.

در عین زمان، نمایندۀ وزارت شهرسازی نیز این طرح را واضح و کامل خوانده و افزوده که این وزارت از مدت یک‌ونیم سال، با تیم ساساکی روی آن کار می‌کند و علاوه کرده که نیازمندی‌ها به‌خاطر تطبیق طرح متذکره عبارت اند از ظرفیت، ترتیب مقررات، مدیریت جای‌دادها، ایجاد چارچوب خاص به‌خاطر مشارکت عامه و خصوصی در تطبیق آن و بودجه برای تطبیق می‌باشد.

به اساس اطلاعات به دست آمده، جلسۀ شورای توسعۀ شهری چارچوب طراحی شهر کابل را مورد تصویب قرار داد و رییس جمهور گفته اکنون یک دیدگاه واضح به‌خاطر انکشاف شهر کابل به میان آمده است.

آقای غنی هم‌چنان به وزارت شهرسازی هدایت داد تا این طرح با تمام جزئیات آن به زبان های دری و پشتو ترجمه شود و بعد از آن، در یک جلسۀ بزرگ با شهریان کابل شریک می‌گردد.

منبع اما در خصوص طرح پلان‌گذاری توزیع جای‌داد می‌گوید که رییس پلان و پالیسی شهرداری کابل، دو طرح را در خصوص پلان‌گذاری توزیع جایداد بدیل برای توسعۀ سرک‌های شهید مزاری و عرفانی به جلسه ارابه کرد.

رییس پلان‌ و پالیسی شهرداری کابل گفته، هر دو طرح در دامنۀ کوه قورغ طراحی شده که یکی از آن، دارای ۴۰۳ نمرۀ رهایشی معۀ سهولت‌ها و دوم آن که بر اساس طرح رهنمودی ساساکی در ۱۶۳ جریب زمین ترتیب گردیده ، دارای ۴۵۵ نمرۀ رهایشی و تجارتی می‌باشد.

کاخ ریاست جمهوری می‌گوید جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرح دوم را مورد تایید قرار داد، اما تصریح گردید که نوع بلاک‌ها و حویلی‌های رهایشی تثبیت گردد، تفکیک ساحۀ سبز و تجارتی صورت گیرد و هم‌چنان خاک‌شناسی ساحه مورد تطبیق گرفته و سیستم‌های آب‌رسانی و فاضلاب و انرژی آفتابی در نظر گرفته شود.