رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به سه خواست مشخص احزاب سیاسی، ام‌روز در یک نشست خبری پاسخ ارایه کرد و افزود که عملی شدن خواست‌های آنان نظر به کمبود وقت، نا ممکن می‌باشد.

گلاجان عبدال‌بدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در آن نشست گفت که تا هنوز چهارجلسۀ با نماینده‌گان احزاب سیاسی که رهبری آن را سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری داشته، برگزار گردید که بدبختانه بدون نتیجه به پایان رسیده‌اند.

آقای صیاد گفت، خواست احزاب سیاسی تغییر سیستم انتخابات از” رای واحد غیر قابل انتقال” به” رای واحد قابل انتقال”، استفاده از فن‌آوری و نظارت از پروسۀ انتخابات در روز برگزاری آن می‌باشد.

رییس کمیسون انتخابات افزود، این نهاد در بخش نظارت از پروسۀ انتخابات کدام مشکلی ندارد و احزاب سیاسی می‌توانند که از تمام پروسه مطابق قانون نظارت کنند؛ به شرطی که هر حزب سندهای ناظرین خود را ارایه نموده و اعتبارنامه اخذ نمایند.

آقای صیاد خاطرنشان کرد، افراد معرفی شده در صورتی می‌توانند از پروسۀ انتخابات نظارت کنند که مداخله در این سیستم نداشته‌باشند.

از سوی هم، وی یادآور شد که دو خواست دیگر احزاب سیاسی پروسۀ انتخابات را با مشکل مواجه می‌سازد و گفت، وقت کافی برای تطبیق و عملی شدن آنان وجود ندارد و پرداختن به آن، باعث خواهد شد تا انتخابات به موقع برگزار نگردد.

او می‌گوید که تغییر سیستم انتخابات به تغییر قانون انتخابات نیاز دارد و در این بخش، طرف قضیه حکومت است نه آنان و علاوه کرد، کمیسیون مکلف‌ست تا تمام برنامه‌های شان را مطابق قانونی که وجود دارد، تهیه و عملی نماید.

او خاطر نشان کرد، اگر تعدیل قانون انتخابات از سوی دولت افغانستان  صورت گیرد، آنان آماده است که قانون جدید را عملی کند، اما تاکید نمود که انتخابات با برگزاری تاخیر روبرو خواهد شد.

آقای صیاد اما در مورد طرح استفاده از فن‌آوری در روزهای انتخابات گفت، کمیسیون هیچ‌گاه مخالف استفاده از تکنالوژی نیست و طرح اولی آنان نیز استفاده از آن بود که طرح آنان پس از ۱۴ ماه از سوی دولت، رد گردید.

رییس کمیسیون یادآور شد، آنان استفاده از تکنالوژی را در روز انتخابات پارلمانی مقدور نمی‌داند، اما اظهار کرد که کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری از فن‌آوری استفاده خواهد کرد.