عبدال‌رووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان از دولت می‌خواهد تا برای حل هرچه زودتر بحران‌ شمال، جلسه‌یی را برگزار نماید.

رییس شورای ملی افغانستان‌ ام‌روز در مجلس عمومی پارلمان گفت  که از یک طرف ناامنی در برخی از ولایت‌ها و به خصوص قندز، غزنی و غور نگرانی را ایجاد کرده و از سوی دیگر تظاهرات در هفت ولایت شمال کشور، تشویش‌های تازه را به وجود آورده‌است.

آقای ابراهیمی گفت که حکومت باید مسؤولیت خود را در تامین حقوق و قانون اساسی در سراسر کشور ایفا نماید و سیاست کادری را در نظر گیرد.

او گفت که دولت هرچه‌زودتر جلسه‌یی را که در آن بزرگان، سران احزاب سیاسی و نماینده‌گان قوۀ ثلاثه حضور داشته باشند، برگزار نموده و بحران شمال را مدیریت و حل نماید.

رییس شورای هم‌چنان گفت که تداوم اعتراض‌ها به صلاح کشور نیست و تاکید کرد که اگر میان‌جگری میان دولت و اعتراض‌کننده‌گان ضرورت باشد، مجلس نماینده‌گان حاضرست که نمایدۀ شان را بفرستند.

از سوی هم، یک شمار از اعضای شورای ملی افغانستان از سیاست بازداشت افراد مسلح غیر مسؤول توسط دولت استقبال کرده؛ اما می‌گویند، باید که قانون بالای همه به طور یکسان تطبیق گردد.

این درحالی‌ست که شمال افغانستان از هفت روز بدین‌سو شاهد تظاهرات گسترده شهروندان به‌خاطر بازگشت جنرال عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری به کشور و روشن شدن سرنوشت نظام الدین قیصاری، نمایندۀ او که در قید حکومت است، می‌باشد.

درحالی‌ که از آغاز اعتراض‌ها، ۶ روز گذشته و واردهفتمین روزش شده، دولت به خواست اعتراض‌کننده‌گان پاسخ مثبت نه داده‌است.

اعتراض‌کننده‌گان در جریان‌ اعتراض‌ها شان، چندین شاهراه را بسته نموده و بندر آقینه که از جمله بزرگ‌ترین بندر تجارتی شمال کشور به‌حساب می‌رود، نیز به روی رفت‌وآمدکننده‌گان و موترهای تجارتی بسته می‌باشد.